2017 publicatiegegevens

Stichting Kornhuys
RSIN- nummer 856645473
KvK-nummer 66648572
Contact gegevens
Postadres: Korn 26 Dussen
Postcode: 4271 BP
Plaats: Dussen
Strategie
Stichting Kornhuys werft in essentie actief geld en/of goederen onder derden. Het vermogen en/of de opbrengsten worden uitsluitend, althans nagenoeg geheel besteed ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstelling en het hierop gebaseerde beleid en activiteiten-jaarplan. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het dienen van het algemeen nut en is primair en rechtstreeks gericht op het algemeen belang.
Doelstelling
Het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn en het bevorderen van de gezondheid in het algemeen voor kinderen en (jong) volwassenen met een complexe lichamelijke en/of verstandelijke beperking, door het creëren, in stand houden en exploiteren van een woonvoorziening ‘het Kornhuys’ in Dussen.
Financiën
Financieel jaarverslag 2017: Download financieel jaarverslag
Toelichting financieel jaarverslag:
Stichting Kornhuys is opgericht op 15 augustus 2016. De balans per 31 december 2016 betreft de financiële gebeurtenissen (fondsenwerving) vanaf oprichting tot aan primo 2017.
Ook gedurende boekjaar 2017 stond de fondsenwerving centraal. Voor boekjaar 2018 wordt, naast additionele fondsenwerving, een substantiële besteding van beschikbare middelen verwacht.
Bestuur
Voorzitter dhr. A.J.C. van den Ouweland
Secretaris dhr. J.F. van der Westen
Penningmeester dhr. P.C.M. Ribbers
Bestuur verslag
Het bestuur van Stichting Kornhuys heeft zich in 2017 ingespannen om de fondsenwerving een impuls te geven. De stichting bevindt zich in de opstartfase en naar verwachting zal in 2018 en 2019 een belangrijk deel van haar activiteiten verder gericht zijn op het verwerven van extra inkomsten, en het doelgericht besteden van deze middelen aan doelstellingen die het Kornhuys ten goede komen.
Bevoegdheden van het bestuur
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Stichting komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie één de voorzitter is en de ander de penningmeester of secretaris.
Beloningsbeleid
Toelichting beloning bestuur: De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben (op hun verzoek) wel recht op vergoeding van de hen redelijkerwijs gemaakte gespecificeerde kosten in de uitoefening van hun functie.

2018 publicatiegegevens

Stichting Kornhuys
RSIN- nummer 856645473
KvK-nummer 66648572
Contact gegevens
Postadres: Korn 26 Dussen
Postcode: 4271 BP
Plaats: Dussen
Strategie
Stichting Kornhuys werft in essentie actief geld en/of goederen onder derden. Het vermogen en/of de opbrengsten worden uitsluitend, althans nagenoeg geheel besteed ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstelling en het hierop gebaseerde beleid en activiteiten-jaarplan. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het dienen van het algemeen nut en is primair en rechtstreeks gericht op het algemeen belang.
Doelstelling
Het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn en het bevorderen van de gezondheid in het algemeen voor kinderen en (jong) volwassenen met een complexe lichamelijke en/of verstandelijke beperking, door het creëren, in stand houden en exploiteren van een woonvoorziening ‘het Kornhuys’ in Dussen.
Financiën
Financieel jaarverslag 2018: Download financieel jaarverslag Toelichting financieel jaarverslag: Stichting Kornhuys is opgericht op 15 augustus 2016. De balans per 31 december 2018 betreft de financiële gebeurtenissen (fondsenwerving) tijdens 2018. Ook gedurende boekjaar 2018 stond de fondsenwerving centraal. De benefietmiddag in februari 2018 in Dussen, met donaties van vele buurtbewoners en de bijdragen van vele sponsoren, heeft voor een substantieel deel bijgedragen aan de ontvangen baten. Daarnaast vormen de financiële ondersteuning door kerken en het bedrijfsleven een waardevolle inkomstenbron. Waarvoor allen bijzondere dank. Van het totaal bedrag aan binnengekomen baten werd circa 50% besteed aan doelstellingen. waaronder spelmaterialen en de aankoop van spullen voor de woonzorginrichting .
Voor boekjaar 2019 zijn de activiteiten wederom voor een belangrijk deel gericht op fondsenwerving.
Bestuur
Voorzitter dhr. A.J.C. van den Ouweland
Secretaris dhr. J.F. van der Westen
Penningmeester dhr. P.C.M. Ribbers
Bestuursverslag
Het bestuur van Stichting Kornhuys heeft zich in 2018 wederom ingespannen om de fondsenwerving een impuls te geven. Het resulteerde in een verdrievoudiging van de baten ten opzichte van 2017. De komende jaren zal een aanzienlijk deel van haar activiteiten gericht zijn op het verwerven van extra inkomsten, en het doelgericht besteden van deze middelen aan doelstellingen die het Kornhuys ten goede komen en om de continuïteit te waarborgen. Bevoegdheden van het bestuur
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Stichting komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie één de voorzitter is en de ander de penningmeester of secretaris.
Beloningsbeleid
Toelichting beloning bestuur:
De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben (op hun verzoek) wel recht op vergoeding van de hen redelijkerwijs gemaakte gespecificeerde kosten in de uitoefening van hun functie.

2019 publicatiegegevens

Stichting Kornhuys
RSIN- nummer 856645473
KvK-nummer 66648572
Contact gegevens
Postadres: Korn 26 Dussen
Postcode: 4271 BP
Plaats: Dussen
Strategie
Stichting Kornhuys werft in essentie actief geld en/of goederen onder derden. Het vermogen en/of de opbrengsten worden uitsluitend, althans nagenoeg geheel besteed ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstelling en het hierop gebaseerde beleid en activiteiten-jaarplan. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het dienen van het algemeen nut en is primair en rechtstreeks gericht op het algemeen belang.
Doelstelling
Het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn en het bevorderen van de gezondheid in het algemeen voor kinderen en (jong) volwassenen met een complexe lichamelijke en/of verstandelijke beperking, door het creëren, in stand houden en exploiteren van een woonvoorziening ‘het Kornhuys’ in Dussen.
Financiën
Financieel jaarverslag 2019: Download financieel jaarverslag Toelichting financieel jaarverslag:
Stichting Kornhuys is opgericht op 15 augustus 2016. De balans per 31 december 2019 betreft de financiële gebeurtenissen (fondsenwerving) tijdens 2019. Ook gedurende boekjaar 2019 stond de fondsenwerving centraal. De financiële ondersteuning door kerken en het bedrijfsleven vormt een waardevolle inkomstenbron. Waarvoor allen bijzondere dank.  Van het totaalbedrag aan binnengekomen baten werd circa 50% besteed aan doelstellingen, waaronder spelmaterialen,  aankoop van spullen voor de woonzorginrichting en uitstapjes met de bewoners.  
Voor boekjaar 2020 zijn de activiteiten wederom voor een belangrijk deel gericht op fondsenwerving.
Bestuur
Voorzitter dhr. A.J.C. van den Ouweland
Secretaris dhr. J.F. van der Westen
Penningmeester dhr. P.C.M. Ribbers
Bestuursverslag
Het bestuur van Stichting Kornhuys heeft zich in 2019 wederom ingespannen om de fondsenwerving een impuls te geven. De komende jaren zal een aanzienlijk deel van haar activiteiten gericht zijn op het verwerven van extra inkomsten, en het doelgericht besteden van deze middelen aan doelstellingen die het Kornhuys ten goede komen en om de continuïteit te waarborgen.
Bevoegdheden van het bestuur
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Stichting komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie één de voorzitter is en de ander de penningmeester of secretaris.
Beloningsbeleid
Toelichting beloning bestuur: De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben (op hun verzoek) wel recht op vergoeding van de hen redelijkerwijs gemaakte gespecificeerde kosten in de uitoefening van hun functie.